Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2015

maliszkowy
20:51
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
maliszkowy
20:51
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaarrependimento arrependimento
maliszkowy
19:45
maliszkowy
19:43
4998 ec3a 500

June 09 2015

maliszkowy
17:16
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
10:45

June 08 2015

maliszkowy
18:26
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
maliszkowy
11:37
Reposted fromcats cats vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
maliszkowy
11:36
8677 3246
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viafronesis fronesis
maliszkowy
11:27
Reposted fromisno isno viafronesis fronesis

May 29 2015

maliszkowy
17:40
5092 5675
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx
17:27
17:18
1979 ddfc

[x]

May 25 2015

13:46
2834 509d

thecutestofthecute:

wHY FATHER

Reposted fromkilljill killjill vialamned lamned
maliszkowy
13:45
6981 e8a3 500
Reposted frommeelt meelt viasunshines4me sunshines4me
maliszkowy
13:44
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"

May 22 2015

maliszkowy
10:53

May 19 2015

maliszkowy
21:54
Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi, którymi nie jesteśmy za dnia.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaovermind overmind
maliszkowy
21:49
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viasunshines4me sunshines4me

May 18 2015

maliszkowy
16:16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl